PVNC công bố thông tin thoái vốn đơn vị thành viên
Thứ ba, 14 Tháng 8 2018 15:56

Thực hiện chủ trương thoái vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua tại Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/5/2017 và các Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/01/2018, Nghị quyết số 13/NQ-PVNC ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị, đến nay Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã thoái hết vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Dầu khí Nghệ An. Sau khi thoái vốn, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An không còn là công ty mẹ của doanh nghiệp khác do đó không thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định về công bố thông tin. Chi tiết xem Công bố thông tin đính kèm tại đây

 
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quy 2.2018 của Công ty mẹ
Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018 18:00

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 của Công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm Phần 1Phần 2

 
PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 16:19

Ngày 22/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (tổ chức lần thứ 3) đã họp vào thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại hội đã xem xét để thông qua 10 nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017, dự toán mức thù lao năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả: Đại hội đã thông qua 7 nội dung, có 4 nội dung không được thông qua là:

Nội dung 1: Phần kết quả SXKD năm 2017 trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 4: Việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

1. Công văn công bố thông tin kết quả Đại hội

2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quy 1.2018 -Báo cáo Hợp nhất
Thứ bảy, 12 Tháng 5 2018 08:00

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2018. Chi tiết xem Báo cáo tài chính hợp nhất

 
Công bố thông tin Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ hai và thời gian, chương trình tổ chức Đại hội lần 3
Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 10:49
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 11:22

Ngày 07/5/2018, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tổ chức lần 2). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 11,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 3 vào ngày 22/5/2018. Chi tiết tại file đính kèm
 
Công bố thông tin Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ nhất và thời gian, chương trình tổ chức Đại hội lần 2
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 11:22

Ngày 26/4/2018, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tổ chức lần 1). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 22,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 2 vào ngày 07/5/2018. Chi tiết tại file đính kèm

 

 
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quy 1.2018 của Công ty mẹ
Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 08:53

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ. Chi tiết xem Báo cáo tài chính phần 1phần 2

 
PVNC công bố thông tin báo cáo thường niên 2017
Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 17:00

PVNC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017. Chi tiết xem báo cáo tại đây và các tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất; Giải tình kết quả SXKD 2017

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Đơn vị thành viên