BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Ngọc Bảng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Trình độ: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

Ông Đồng Xuân Bình

Chức vụ: Phó TGĐ

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

 

Ông Phan Quốc Hùng

Chức vụ: Phó TGĐ

Trình độ:Thạc sĩ QTKD quốc tế;

Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...

Ông Nguyễn Thế Cường

Chức vụ: Phó TGĐ

Trình độ: Kỹ sư Xây dựng

Quê quán: Nghệ An

Xem thông tin chi tiết...
 
Đơn vị thành viên