Công bố thông tin giải trình kết quả SXKD Quý I năm 2019 chênh lệch so với Quý I năm 2018 (chuyển lỗ sang lãi)
Thursday, 25 April 2019 08:29

PVNC công bố thông tin giải trình kết quả sản xuất kinh doanh ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 có chênh lệch so với  quý 1 năm 2018 (chuyển lỗ thành lãi). CHi tiết xem file đính kèm tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members