Công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thursday, 12 April 2018 17:21

 

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

 

1. Thời gian tổ chức Đại hội:  Ngày 26/4/2018. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 07/5/2018. Trường hợp Đại hội lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Tài liệu Đại hội bao gồm:
1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT
5. Báo cáo SXKD 2017
6. BÁo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Bảng tổng hợp thù lao
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình phân phối  lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi
11. Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán
12. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán
13. Giải trình báo cáo tài chính
14. Tờ trình sửa đổi điều lệ
15. Dự thảo sửa đổi Điều lệ
16. Bản tổng hợp sửa đổi điều lệ
17. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

Tài liệu Đại hội phần 1

Tài liệu Đại hội phần 2

Dự thảo Điều lệ

Bản tổng hợp sửa đổi Điều lệ


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members