PVNC: 10/4-Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Thứ sáu, 13 Tháng 3 2009 21:38
Căn cứ công văn số 132/TB-TTLK ngày 16 tháng 2 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:
- Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An
- Mã chứng khoán: PVA
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/2/2009
- Ngày giao dịch không hưởng quyền:
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+3: 25/2/2009
+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+2: 26/2/2009
Riêng đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 25/2, 26/2/2009.
- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 phiếu biểu quyết
+ Thời gian: Ngày 10/4/2009
+ Địa điểm: Hội trường CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An, số 45 Trần Phú, Tp Vinh, Nghệ An
Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVA ngày 26/2, 27/2, 2/3/2009.
 
Đơn vị thành viên