PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tuesday, 22 May 2018 16:19

Ngày 22/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (tổ chức lần thứ 3) đã họp vào thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại hội đã xem xét để thông qua 10 nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017, dự toán mức thù lao năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả: Đại hội đã thông qua 7 nội dung, có 4 nội dung không được thông qua là:

Nội dung 1: Phần kết quả SXKD năm 2017 trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 4: Việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

1. Công văn công bố thông tin kết quả Đại hội

2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members