Công bố thông tin Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ hai và thời gian, chương trình tổ chức Đại hội lần 3
Monday, 07 May 2018 10:49
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 11:22

Ngày 07/5/2018, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tổ chức lần 2). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 11,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 3 vào ngày 22/5/2018. Chi tiết tại file đính kèm

Newer news items:
Older news items:

 
Unit members