PVNC thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016
Friday, 26 February 2016 10:45

Ngày 24/02/2016, PVNC đã gửi TRung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Theo đó, PVNC dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016 vào ngày 02/04/2016 và ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016 là ngày 18/03/2016. Chi tiết xem thông báo tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members