PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 1 và thư mời đại hội cổ đông tổ chức lần 2
Friday, 26 April 2019 09:23

Ngày 26/4/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần 1). Do số lượng cổ đông đại diện cho số cổ phần tham dự đại hội không đủ tỷ lệ 51% theo quy định nên Đại hội cổ đông tổ chức lần thứ 1 không tiến hành được.

Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội lần thứ 1 và thư mời tham dự Đại hội cổ đông lần thứ 2.


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members