Kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Friday, 12 May 2017 15:51

Ngày 11/5/2017, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Tổ chức lần 3). Số cổ đông tham dự Đại hội là 23 người đại diện số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền chiếm 23,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022. Chi tiết xem:

1. Công văn công bố thông tin

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members