PVNC thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức lần thứ 3
Friday, 05 May 2017 11:14

Ngày 28/4/2017, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Tổ chức lần 2). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 23,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An quyết định triệu tập Đại hội lần thứ 3 vào ngày 11/5/2017. Toàn văn Thông báo mời Đại hội lần 3Công văn CBTT


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members