Kết quả giao dịch cổ phiếu PVA của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Monday, 25 July 2016 10:40

Theo đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), từ ngày 10/6/2016 đến ngày 10/8/2016, PVC đã bán 55.000 cổ phần của PVA, số cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn lại: 4.945.000 cổ phần. Chi tiết xem báo cáo tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members