PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2
Wednesday, 20 April 2016 17:27

Ngày 20/4/2016, PVNC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ 2. Với số lượng 07 cổ đông tham dự đại hội, đại diện cho 5.170.369 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 23,67% số cổ phần có quyền biểu quyết, theo quy định của Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 lần thứ hai không đủ điều kiện để tiến hành. Tổng công ty thông báo và trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội tổ chức lần thứ 3 vào ngày 05/05/2016. Chi tiết xem các file: Công bố thông tin kết quả tổ chức ĐH lần 2Thông báo mời ĐH lần 3


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members