Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An
Monday, 03 August 2015 09:00

Ngày 03/08/2015, Hội đồng quản trị PVNC đã thông qua Nghị quyết số 38/NQ-PVNC nhất trí chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVNC tại Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Dầu khí Nghệ An. Chi tiết xem Nghị quyết số 38


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members