PVNC: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (lần 3)
Thứ năm, 28 Tháng 5 2015 09:45

Sáng ngày 27/5/2015, tại hội trường tầng 24, toà nhà Dầu khí số 7 Quang Trung thành phố Vinh, Nghệ An, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Ngọc Thắng, Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), đồng chí Cao Văn Thắng, Phó Trưởng Ban TCNS PVC. Về phía PVNC có đồng chí Phan Hải Triều Chủ tịch HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra còn có 22 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.238.960 cổ phần, chiếm 24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVNC.

Đồng chí Bùi Ngọc Thắng, Bí thư đảng uỷ,Chủ tịch HĐQT Tổng công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Kế hoạch năm 2015;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2014, dự toán mức thù lao năm 2015;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

Nội dung 8: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017;

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Thay mặt HĐQT PVNC, Chủ tịch Phan Hải Triều đã báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT PVNC trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Trong đó, các công tác đáng lưu ý như giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn tại liên quan đến công nợ, bảo lãnh, tạm ứng, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và công tác tái cơ cấu của Tổng Công ty được báo cáo chi tiết, hoàn thành các yêu cầu do Đại hội đồng Cổ đồng đặt ra.

Đồng chí Phan Hải Triều Chủ tịch HĐQT PVNC báo cáo hoạt động của HĐQT PVNC năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Đồng chí Phan Hải Triều nhấn mạnh “năm 2014 dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng công ty PVC, PVNC đã khai thác tối đa các yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, từng bước hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty con của PVNC gặp rất nhiều khó khăn, giá trị khối lượng dở dang, công nợ phải thu tại một số đơn vị, ban điều hành lớn, nhiều khoản công nợ, khối lượng đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện quyết toán và thu hồi dứt điểm làm ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt đồng sản xuất kinh doanh của các đơn vị”.

Hội đồng quản trị PVNC đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm trong sản xuất kinh doanh năm 2015. Trong đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm là: thực hiện quyết liệt công tác thu hồi công nợ, thanh quyết toán các dự án đang dở dang hoặc đã hoàn thành, tiếp tục thoái vốn ở các công ty con và đẩy mạnh tìm kiếm thông tin, tiếp thị và đấu thầu cung cấp dịch vụ xây lắp các dự án trong và ngoài ngành Dầu khí, nâng cao quản trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh.  Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các giải pháp của PVNC tập trung vào 2 vấn đề lớn là thu hồi công nợ và đẩy mạnh tiếp thị và đấu thầu, tìm kiếm đối tác, nguồn vốn đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảng Tổng giám đốc PVNC đã báo cáo Đại hội đồng Cổ đông các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Trong đó đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục rà soát sắp xếp lại các đơn vị thành viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, kế hoạch 2015

Thay mặt Tổng công ty PVC, Cổ đông lớn nhất của PVNC, Đồng chí Bùi Ngọc Thắng Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVC đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên PVNC và nhấn mạnh: “Trước hết phải khẳng định trước mắt PVNC còn rất nhiều khó khăn cần phát huy tinh thần vượt khó, tự chủ PVNC cần phải hướng tới những mục tiêu lớn, phát triển hơn trong những năm tới. Chúng tôi mong muốn rằng lãnh đạo PVNC cùng cán bộ công nhân viên sẽ đạt được các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra. Ban lãnh đạo PVC đã và đang quyết tâm, sát sao hỗ trợ cho PVNC, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Chúng tôi xác định rõ PVNC cần tập trung triển khai có hiệu quả các dự án PVC giao cho như Hoá lọc Dầu Nghi Sơn,Thái Bình 2 và các dự án sắp tới .. Mặt khác, yêu cầu PVNC tiếp tục quyết liệt tái cơ cấu, thoái vốn, thu hồi công nợ, quyết toán các dự án còn tồn đọng.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 PVNC đã nhận được một số ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch đã giải đáp và cam kết hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh. Đại hội Cổ đông kết thúc trong sự đồng thuận và nhất trí cao của các cổ đông Tổng Công ty PVNC.

Toàn cảnh đại hội

 

 

 

 

 

 Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên