Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC

Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

Tải file tại đây

 
Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/04/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng

Ngày 06/4, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 03/2011/TT-BXD về việc hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Read more...
 
Circular guiding some contents on the management of construction quality

On July 31, 2009, the Ministry of Construction has issued Circular No.27/2009/TT-BXD guiding some contents on the management of construction quality.
Download the Circular file No. 27/2009/TT-BXD

 
Construction price index in 1st Quarter 2009

On 03-06-2009 Ministry of Construction has issued Dispatch No.1028/BXD-VP to notice construction price index in 1st Quarter 2009.

Read more...
 
Circular No.02/2009/TT-BKH dated on 17/02/2009 of the Ministry of Planning and Investment guiding the Bid plan.

Download document ...

 
Circular No.03/2009/TT-BXD dated on 26/03/2009 of the Ministry of Construction detailing some contents of the Decree No. 12/2009/ND-CP dated on 12/02/2009 of Government on construction project management.

Download document ...

 
Circular No. 05 / 2009/TT-BXD Guide for adjusting construction bill of quantity

Download document ...

 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
Unit members