PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Tuesday, 22 May 2018 16:19

Ngày 22/5/2018, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (tổ chức lần thứ 3) đã họp vào thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, tại Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đại hội đã xem xét để thông qua 10 nội dung:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;

Nội dung 2: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2018;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch năm 2018;

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2017, dự toán mức thù lao năm 2017;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;

Nội dung 8: Thông qua việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nội dung 10: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

Kết quả: Đại hội đã thông qua 7 nội dung, có 4 nội dung không được thông qua là:

Nội dung 1: Phần kết quả SXKD năm 2017 trong Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc;

Nội dung 2: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

Nội dung 4: Việc phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

1. Công văn công bố thông tin kết quả Đại hội

2. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

 
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quy 1.2018 -Báo cáo Hợp nhất
Saturday, 12 May 2018 08:00

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2018. Chi tiết xem Báo cáo tài chính hợp nhất

 
Công bố thông tin Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ hai và thời gian, chương trình tổ chức Đại hội lần 3
Monday, 07 May 2018 10:49
Thứ năm, 26 Tháng 4 2018 11:22

Ngày 07/5/2018, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tổ chức lần 2). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 11,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 3 vào ngày 22/5/2018. Chi tiết tại file đính kèm
 
Công bố thông tin Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần thứ nhất và thời gian, chương trình tổ chức Đại hội lần 2
Thursday, 26 April 2018 11:22

Ngày 26/4/2018, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Tổ chức lần 1). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 22,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An sẽ triệu tập Đại hội lần thứ 2 vào ngày 07/5/2018. Chi tiết tại file đính kèm

 

 
Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quy 1.2018 của Công ty mẹ
Sunday, 22 April 2018 08:53

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 của Công ty mẹ. Chi tiết xem Báo cáo tài chính phần 1phần 2

 
PVNC công bố thông tin báo cáo thường niên 2017
Saturday, 21 April 2018 17:00

PVNC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2017. Chi tiết xem báo cáo tại đây và các tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính Công ty mẹ; Báo cáo tài chính hợp nhất; Giải tình kết quả SXKD 2017

 
Công bố thông tin mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Thursday, 12 April 2018 17:21

 

Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

 

1. Thời gian tổ chức Đại hội:  Ngày 26/4/2018. Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 07/5/2018. Trường hợp Đại hội lần 2 không đủ điều kiện để tiến hành, Đại hội lần 3 sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2018.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 24, Toà nhà Dầu khí Nghệ An - Số 07, đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

 

Tài liệu Đại hội bao gồm:
1. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Chương trình Đại hội
3. Mẫu Giấy ủy quyền và Giấy xác nhận tham dự Đại hội
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT
5. Báo cáo SXKD 2017
6. BÁo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
7. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Bảng tổng hợp thù lao
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
9. Tờ trình phân phối  lợi nhuận năm 2017
10. Tờ trình phân phối quỹ đầu tư và quỹ phúc lợi
11. Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán
12. Báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán
13. Giải trình báo cáo tài chính
14. Tờ trình sửa đổi điều lệ
15. Dự thảo sửa đổi Điều lệ
16. Bản tổng hợp sửa đổi điều lệ
17. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

 

Chi tiết xem các tài liệu đính kèm

Tài liệu Đại hội phần 1

Tài liệu Đại hội phần 2

Dự thảo Điều lệ

Bản tổng hợp sửa đổi Điều lệ

 
Công bố thông tin giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016
Tuesday, 03 April 2018 15:57

Năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của PVNC có lãi, chênh lệch so với năm 2016, thuộc trường hợp phải giải trình. Ngày 03/4/2017, PVNC đã có văn bản giải trình với UBCK và Sở GDCK Hà Nội theo quy định. Chi tiết xem tại đây

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 37
Unit members