PVA: Lấy ý kiến cổ đông thay đối mục đích sử dụng vốn, ngày ĐKCC 8/7/2009
Thứ hai, 29 Tháng 6 2009 09:19
Căn cứ công văn số 1063/TB-TTLK của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng Dầu khí Nghệ An

- Mã chứng khoán: PVA

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7/2009

- Ngày giao dịch không hưởng quyền (T+3): 6/7/2009

- Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn trong phương án phát hành tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 thông qua ngày 10/4/2009

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/7/2009

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu PVA vào các ngày 7/07, 8/07 và 9/07/2009.

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên