THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
Thứ năm, 26 Tháng 3 2009 10:32
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN
Địa chỉ: Số 45 Trần Phú - TP Vinh - Nghệ An
 Điện thoại: 0383 844560 Fax: 0383.566600
Website: pvnc.com.vn
 
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN
(Mã chứng khoán: PVA )

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
1. Ngày tổ chức Đại hội: 07h30’ đến 11h30’ ngày 10/4/2009
2. Địa điểm: Số 45 đường Trần Phú - TP Vinh tỉnh Nghệ An
3. Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch SXKD năm 2009.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008.
- Báo cáo về tình hình thực hiện các dự án.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008.
- Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty.
- Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty.
- Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
- Thông qua hợp đồng tín dụng đầu tư và hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu PVA theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 27/02/2009 của TTGDCK Hà Nội đều có quyền tham dự họp.
Các tài liệu liên quan đến Đại hội ( báo cáo, tờ trình, Giấy uỷ quyền v..v… sẽ được đăng trên trang thông tin điện tử Công ty: www.pvnc.com.vn từ ngày 28/3/2009.
Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông và người được uỷ quyền xác nhận tham dự với Ban tổ chức trước ngày 06/4/2009 theo địa chỉ hoặc số fax của Công ty và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền ( nếu có ) khi đến tham dự.
Mọi chi tiết xin liên hệ Ban tổ chức:
Phòng Tổ chức hành chính công ty: ĐT: 0383.3844560               Fax: 0383.566600
Thông báo này thay cho thư mời.
                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                               Chủ tịch
                                                                                                                 đã ký
                                                                                                          Phan Hải Triều

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên