Ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 08 March 2009 16:57

Theo Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ban hành ngày 23/7/2008, quy định: nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính lành mạnh, tuỳ theo thực tế gói thầu mà yêu cầu nhà thầu hoạt động bình quân có lãi (lợi nhuận) ở mức bình thường trong 2 hoặc 3 năm trong thời gian yêu cầu báo cáo về tình hình tài chính…


Bên cạnh đó, nhà thầu phải đảm bảo lưu lượng tiền mặt nhằm đáp ứng yêu cầu của gói thầu, được tính theo công thức: Lưu lượng tiền mặt yêu cầu bằng (=) Giá gói thầu theo trung bình tháng nhân với (x) t (t là khoảng thời gian trung bình dự kiến cần thiết kể từ khi nhà thầu phát hành hoá đơn đến khi chủ đầu tư thanh toán hoá đơn đó). Trong trường hợp liên danh, lưu lượng tiền mặt của cả liên danh được tính bằng tổng lưu lượng tiền mặt của mỗi thành viên trong liên danh…
Chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất, đặc điểm của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh…

Tải tài liệu về... 

Last Updated on Sunday, 08 March 2009 17:00
 
Unit members