Công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông
Thứ hai, 08 Tháng 3 2021 09:58

Ngày 03/3/2021 Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Theo đó:

1. Thời gian tiến hành Đại hội dự kiến như sau:

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất vào ngày 28/4/2021

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai (nếu lần thứ nhất không thành công) vào ngày 06/5/2021.

+ Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba (nếu lần thứ hai không thành công) vào ngày 20/5/2021.

2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 dự kiến là ngày 05/04/2021.

Chi tiết xem Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền dự đại hội tại đâytải toàn văn dự thảo tài liệu Đại hội đổng cổ đông tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên