PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ 1
Thứ ba, 28 Tháng 4 2020 10:02

Ngày 28/4/2020, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 1). Kết quả: Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 12 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 163.950 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, với tỷ lệ cổ đông tham dự như trên thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tổ chức lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành.

Vậy  Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An xin công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (lần 1) và thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 để quý cổ đông được biết. Chi tiết xem file đính kèm tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên