PVNC công bố thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Wednesday, 22 May 2019 17:25

Ngày 22/5/2019, Công ty cổ phần Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (mã chứng khoán PVA) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 (lần3). Vậy Công ty xin công bố thông tin kết quả đại hội để quý cổ đông được biết.

Chi tiết xem các tài liệu kèm theo:

Newer news items:
Older news items:

 
Unit members