PVNC xin gia hạn CBTT Báo cáo tài chính bán niên
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 16:16

Ngày 17/8/2017, ỦY ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 5579/UBCK-GSĐC chấp thuận cho PVNC được gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên 2017. Chi tiết xem tại đây

 
Đơn vị thành viên