PVNC công bố thông tin kết quả tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 lần thứ 1
Tuesday, 18 April 2017 09:31

Ngày 18/4/2017, Tại Hội trường tầng 24, Tòa nhà Dầu khí Nghệ An- Số 7, đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Tổng công ty  Xây lắp Dầu khí Nghệ An đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (Tổ chức lần 1). Do số lượng cổ đông tham dự đại hội đạt 23,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nên không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An quyết định triệu tập Đại hội lần thứ 2 vào ngày 28/4/2017. Chi tiết xem báo cáo kết quả tổ chức Đại hộiCông bố thông tin kết quả Đại hội


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members