PVNC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (lần 3)
Thứ sáu, 06 Tháng 6 2014 10:24

Sáng ngày 05/6/2014, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường tầng 24 - Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung – Thành phố Vinh - Nghệ An.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Anh Minh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), người đại diện phần vốn PVC tại PVNC; ông Phan Hải Triều, Chủ tịch HĐQT PVNC; ông Nguyễn Ngọc Bảng, Tổng Giám đốc PVNC cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Ngoài ra còn có 30 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.212.370 cổ phần, chiếm 23,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Kế hoạch năm 2014.

3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013; Kế hoạch năm 2014.

4: Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2013, dự toán mức thù lao năm 2014.

5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

8: Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Ông Nguyễn Ngọc Bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013, kế hoạch 2014

Ông Đồng Xuân Bình-Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch 2014

Khép lại một kỳ đại hội thành công, toàn thể CBCNV Tổng công ty quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo đời sống cho người lao động, quyền lợi cổ đông và tiếp tục đưa PVNC phát triển bền vững.

Tải Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hôi

Một số hình ảnh tại Đại hội.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Đơn vị thành viên