PVNC tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Trung ương 7.
Thursday, 12 September 2013 09:04

Ngày 10/09/2013 tại Hội trường tầng 24 Toà nhà Dầu khí Nghệ An, Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Hội nghị quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Phan Hải Triều - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đ/c Nguyễn Ngọc Bảng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đ/c Đồng Xuân Bình - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên; thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc, Ban kiểm soát; Trưởng, phó các Ban/ văn phòng, Ban quản lý dự án, Ban điều hành; cán bộ chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể Tổng công ty; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc; Đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An tham dự và quán triệt Nghị quyết TW 7.

Đ/c Bùi Đình Sâm quán triệt các nội dung của Nghị quyết,
kết luận của Hội nghị TW 7 (Khoá XI)

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe đ/c Bùi Đình Sâm quán triệt các nội dung Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (Khoá XI). Ngoài việc nêu bật tầm quan trọng những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 7; đ/c Bùi Đình Sâm còn phổ biến, quán triệt 05 chuyên đề, trong đó gồm 2 Nghị quyết về: “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” và 3 kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, "Việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992", “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” và khái quát một số vấn đề khác như thực hiện chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó vận dụng sáng tạo các chủ trương đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Newer news items:
Older news items:

 
Unit members