PVNC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (lần 3)
Monday, 20 May 2013 16:07

Sáng ngày 19/5/2013, Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVNC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An – Nghi Xuân – Hà Tĩnh.

Tham dự Đại hội có ông Phan Hải Triều, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PVNC; ông Nguyễn Ngọc Bảng, Tổng Giám đốc PVNC cùng các lãnh đạo trong HĐQT, Ban tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng, ban, lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Ngoài ra còn có 82 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 5.437.730 cổ phần, chiếm 24,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết về tham dự Đại hội.
Tại Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:
1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2013;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, kế hoạch năm 2013;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012, kế hoạch năm 2013;
4. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ Tổng công ty;
5.Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2012, dự toán mức thù lao năm 2013;
6. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012;
7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013;Ông Phan Hải Triều báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, kế hoạch 2013

Ông Nguyễn Ngọc Bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 trước Đại hội

Các nội dung của Đại hội được sự đồng thuận cao từ các cổ đông

Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội

Khép lại một kỳ đại hội thành công, toàn thể CBCNV Tổng công ty quyết tâm phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra, đảm bảo đời sống cho người lao động, quyền lợi cổ đông và tiếp tục đưa PVNC phát triển bền vững.
Tải nội dung Đại hội tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members