PVNC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 lần thứ 2
Monday, 01 April 2013 09:52

Sáng ngày 31-3-2013 tại Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với 61 cổ đông tham dự, đại diện cho 5.193.140 Cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 23,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Luật Doanh nghiệp thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Tổng công ty PVNC kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lần thứ 2 vào hồi 7h00 ngày 29 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường Tầng 1 Khách sạn Sinh Thái - khối 2 Thị trấn Xuân An - Nghi Xuân - Hà Tĩnh.

Tải thông tin:Giấy mời ĐHĐCĐ lần thứ 2.


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members