PVA được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 3
Wednesday, 28 December 2011 10:32

Ngày 27/12/2011 vừa qua, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ra công văn số 6907/VSD-ĐK thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 3 số 58/2008/GCNCP-VSD-3 ngày 27/12/2011 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

- Tổ chức đăng ký:   CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Tên giao dịch:        CTCP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Tên chứng khoán:  Cổ phiếu CTCP TCT Xây lắp Dầu khí Nghệ An
- Mã chứng khoán:    PVA
- Mã ISIN:  VN000000PVA8
- Sàn giao dịch:                             HNX
- Mệnh giá:                                  10,000 đồng
- Loại chứng khoán:                      Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng đăng ký bổ sung:          11,846,000 cổ phiếu
- Tổng giá trị CP đăng ký bổ sung:  118,460,000,000 đồng
- Tổng số lượng CP đăng ký:          21,846,000 cổ phiếu
- Tổng giá trị CP đăng ký:              218,460,000,000 đồng
- Hình thức đăng ký:                      Ghi sổ
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán PVA đăng ký bổ sung nêu trên kể từ ngày 30/12/2011.
Tải nội dung chi tiết công văn tại tại đây


Newer news items:
Older news items:

 
Unit members